REVIS - Praha spol. s r.o.

 

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. působí na trhu více než 25 let. Dobrá pověst firmy mezi odběrateli, dlouholetá tradice, aplikace moderních technologií s důrazem na ekologii z nás činí prosperující konkurenceschopnou společnost s perspektivní budoucností.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. si vydobyla stabilní postavení na trhu, ekonomická situace uspokojivá a stabilní. A v hodnotách ekonomických parametrů vykazuje rovnoměrnost v závislosti na sjednaných zakázkách.

Společnost je spolehlivým zaměstnavatelem v rámci Čech. Poskytuje stále stabilně pracovní uplatnění více jak 100 zaměstnancům.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. realizuje díla stavebně montážního oboru v moderním legislativním prostředí, kde se klade důraz na dodržování bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí a vzdělávání zaměstnanců. 

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. zavedla systémy managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s normou ČSN EN ISO 3834-2:2006, systém environmentálního managementu v konformitě s normou ČSN EN ISO 14001:2016 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Vzhledem k permanentním investicím do technického a strojního vybavení, vzdělávání zaměstnanců a tím prohlubováním odbornosti se stala společnost držitelem oborového certifikátu GAS pro výkon činností plynárenství.

Společnost REVIS - Praha spol. s r.o. je jedním ze členů Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů (ASPP).

Za celou dobu existence firmy dosáhl obrat na realizovaných zakázkách hodnoty necelých 3 miliard Kč. Hlavním cílem společnosti je zlepšování úrovně technického a strojního vybavení, rozvoj odborných znalosti managementu a udržování stability ekonomiky firmy.


 

 

Pracujeme na vzdělávání našich zaměstnanců

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti REVIS - Praha, spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004596, prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

  • Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti REVIS - Praha, spol. s r.o.
  • Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004596, Operační program Zaměstnanost, Výzva č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců
  • Doba zahájení projektu: 1. 3. 2017
  • Popis projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
  • Počet osob zapojených do projektu: celkem 27 osob

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Očekává se zvýšení úrovně znalostí a dovedností zapojených zaměstnanců.

Realizátor projektu

  • Název: REVIS - Praha, spol. s r.o. IČ: 41190114 Adresa: 15300 Praha - Radotín, Výpadová 317/19
  • Kontaktní osoba: Karel Ressner, tel: +420 603 146 198, mail: ressner%z%revis-liberec.cz

 Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: